Menu
Vítame Vás na prezentácii produktov a služieb spoločnosti

Datasoft Consulting s.r.o.Softvér ISSR - chráni Vaše aktívaPokračovať

ISSR

Softvér, ktorý chráni Vaše aktíva


Systém riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov patrí v súčasnosti medzi jednu z najdôležitejších častí riadenia organizácie a to aj v nadväznosti na prichádzajúce legislatívne zmeny na celoeurópskej aj národnej úrovni. Súčasné prístupy slúžiace k zvládnutiu tejto úlohy v prostredí organizácie zahŕňajú v sebe aj použitie softvérových nástrojov umožňujúcich zjednodušenie a sprehľadnenie riadenia príslušnej dokumentácie a procesov vyžadovaných príslušným systémom riadenia. Použitie softvérového nástroja ISSR umožňuje viesť príslušné dokumenty a informácie vyžadované legislatívou a medzinárodnými štandardami v prehľadnej automatizovanej forme. Taktiež použitie takéhoto nástroja zabezpečuje jednoduché a prehľadné zobrazovanie zložitých vzťahov v manažmente rizík, kde je potrebne evidovať a spravovať väzby medzi jednotlivými prvkami informačnej bezpečnosti ako sú aktíva, zraniteľnosti, hrozby, riziká, dopady, ochranné opatrenia, bezpečnostné incidenty.

Softvér ISSR je znalostná softvérová aplikácia s intuitívnym viacúrovňovým ovládaním, ktorá je v súlade s platnou európskou aj národnou legislatívou v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Zobrazenie vybraných kapitol softvéru ISSR

Hlavná stránka ISSR
Hlavná stránka ISSR
Kapitola ochrany osobných údajov
Kapitola ochrany osobných údajov
Evidencia informačných systémov ochrany OU
Evidencia informačných systémov ochrany OU
Kapitola systému riadenia IB
Kapitola systému riadenia IB
Manažment prístupov k aktívam IB
Manažment prístupov k aktívam IB
Manažment rizík IB
Manažment rizík IB
Manažment incidentov IB
Manažment incidentov IB

Katalóg ISSR

Ochrana aktív


Osobných údajov, aktív informačnej bezpečnosti


Potreba zvyšovania úrovne bezpečnosti každej organizácie vychádza nielen zo základných bezpečnostných dokumentov Slovenskej republiky a EÚ, ale najmä z prirodzených potrieb každej spoločnosti bezpečne ochrániť vlastné aktíva. Neoddeliteľnou súčasťou informačnej bezpečnosti je ochrana citlivých aktív – osobných údajov fyzických osôb, ktoré prevádzkovatelia spracúvajú vo svojich informačných systémoch.

Prehľad aktuálne platných primárnych právnych predpisov v oblasti ochrany súkromia fyzických osôb = ochrany osobných údajov, európska a národná legislatíva:

 • Smernica ES 95/46/ES o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, z tejto smernice vychádza český zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju a slovenský zákon č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, s účinnosťou Nariadenia od 25.5.2016 a uplatňovaním od 25.5.2018
 • Ústava Českej republiky, Ústava Slovenskej republiky , Listina základných práv a slobôd, Trestný zákon SR č. 300/2005 Z.z., Zákon Trestní zákonník 40/2009 Sb.

Každá organizácia ako vlastník citlivých aktív implementáciou znalostného softvérového riešenia ISSR naplní svoj rozvojový zámer zvyšovania bezpečnosti pre existujúce aj rozvíjajúce sa informačné systémy, splní legislatívne požiadavky a eliminuje stupňujúce sa hrozby v kybernetickom priestore. Softvér ISSR ako nástroj pre manažéra bezpečnosti, zodpovednú osobu - DPO, právne oddelenie či všetky oprávnené osoby je plnohodnotný funkčný systém riadenia informačnej bezpečnosti, ktorého dôsledné uplatňovanie minimalizuje pravdepodobnosť vzniku bezpečnostných incidentov, ich včasnú identifikáciu, realizáciu adekvátnych opatrení pri ich odhalení, ich evidenciu vrátane vykonávania analýz rizík.

O násSpoločnosť Datasoft Consulting s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, poskytuje poradenské a audítorské služby, výkon činnosti zodpovednej osoby (ZO -DPO) podľa aktuálne platného zákona na ochranu osobných údajov, preškolenia oprávnených osôb ako súčasti budovania a udržiavania bezpečnostného povedomia v organizácii, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie ako neoddeliteľnej súčasti navrhovaných bezpečnostných opatrení, prípravu prevádzkovateľa na implementáciu podmienok Nariadenia Európskeho parlamentu a RADY EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v prechodnom období (s účinnosťou Nariadenia od 25.5.2016 a uplatňovaním od 25.5.2018).

Datasoft Consulting s.r.o. ako Security Software House - vyvíjame a a distribuujeme softvérovú aplikáciu ISSR ako jedinečné riešenie pre systémové riadenie ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti. Dostupnosť, dôvernosť a integrita citlivých aktív sú kľúčové požiadavky informačnej bezpečnosti, ktoré prostredníctvom znalostného softvéru ISSR napomáhame v organizáciách napĺňať.

Naša spoločnosť je členom nasledovných asociácií:

              členstvo od: 1.8.2017                  členstvo od: 1.5.2017 členstvo od: 17.8.2017

Referencie na práce v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov do roku 2013:

 • mestské a miestne úrady napr. Mestský úrad, miestna časť Záhorská Bystrica. Mesto Šamorín
 • z orgánov štátnej správy : Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond, Štatistický úrad SR, Najvyšší súd SR, Kancelária Ústavného súdu SR, Tipos národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Lugera&Maklér – personálna agentúra
 • organizácie z komerčnej sféry napr. Tecoma Contract, RP SAT Slovakia s.r.o. a i.

Referencie na implementáciu softvérovej aplikácie ISSR s podpornými službami od roku 2013:

 • z orgánov štátnej správy : Úrad na ochranu osobných údajov, Kancelária národnej rady SR ( parlament)
 • školy a univerzity : Trnavská univerzita, Základná škola v Kalnej nad Hronom
 • zdravotníctvo : Nemocnica Skalica a.s.
 • mestské a miestne úrady napr. Mesto Trenčianske Teplice, Obecný úrad Kalná nad Hronom
 • organizácie : Grafobal Skalica a.s., Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov, Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov, Gabor Bánovce n/B, IUVENTA Bratislava Slovenský inštitút mládeže, Dopravný podnik Bratislava a.s., Brantner Slovakia s.r.o, Bratislava a iné

SlužbyPoskytujeme služby v oblasti ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti a to :

 • služby súvisiace s výkonom analytických činností vnútorného prostredia zákazníka
 • školenia, prezentácie a testy vlastníkov aktív ako súčasť budovania bezpečnostného povedomia v organizácii
 • implementácie a napĺňania dát do softvérovej aplikácie ISSR
 • aktualizáciu a garantovaný legislatívny súlad
 • predajný a popredajný servis


Vrámci zvyšovania bezpečnostného povedomia v organizáciách sme do časti Odkazy a linky umiestnili prezentáciu k aktuálnej problematike ochrany osobných údajov a jej implementácii v prechodnom období v súvislosti s Nariadením GDPR s názvom Prezentácia GDPR.

Kontakt


Datasoft Consulting s.r.o.

Datasoft Consulting s.r.o.
Baračka 85
91451 Trenčianske Teplice
IČO : 36662739
Tel : 0910 905154, 0911 905155
E-mail: datasoft@centrum.sk

Distribútor pre Českú republiku:

Datasoft Consulting Czech s.r.o.
Platnéřská 90/13
11000 Praha 1 Staré Město
Česká republika
Tel: 00420 731 864655
www.issr.sk